ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
dot
bulletประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
bulletภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletแผนภูมิโครงสร้างหน่วยงาน
bulletแผนภูมิโครงสร้างบุคลากร
bulletหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
bulletค้นหาหลักสูตรที่เปิดฝึก
dot
Link เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดชลบุรี
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
bulletกองการเจ้าหน้าที่
bulletผลงานรัฐบาล
bulletKM
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
bulletหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ฝ่ายฝึกการประกอบการและฝึกพิเศษ
dot
dot
หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน http://e-service.dsd.go.th/eservice/tr01000.aspx

หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

เป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงานก่อนเข้าทำงานเพื่อให้แรงงานมีสมรรถณะการปฏิบัติงานได้มาตรฐานแต่ละสาขาอาชีพ

เป้าหมาย เป็นแรงงานใหม่หรือแรงงานที่เข้าสู่การทำงานในตลาดแรงงาน

ระยะเวลาฝึก  สำหรับแรงงานใหม่ ตั้งแต่ 280-1,680 ชั่วโมง ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และฝึกในสถานประกอบกิจการ 1-4 เดือน (แล้วแต่สาขาอาชีพ) หรือแรงงานที่มีพื้นฐานอาชีพอยู่แล้ว  ฝึกตั้งแต่ 35-280 ชั่วโมง

 

การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

เป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มพูนความสามารถและทักษะในด้านอาชีพให้กับแรงงานที่มีงานทำอยู่แล้ว  ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่ปฏิบัติอยู่  หรือสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อหนุนกับงานที่ทำอยู่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

เป้าหมาย  ผู้ที่ทำงานอยู่แล้วหรือผู้ว่างงาน

ระยะเวลาฝึก ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป

 

การฝึกอาชีพเสริม

เป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มเติมความรู้  ความสามารถในสาขาอาชีพอื่นที่นอกเหนือจากอาชีพที่ตนทำงานอยู่

เป้าหมาย  ผู้ว่างงานหรือประสงค์มีอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม

ระยะเวลาฝึก  ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไปCopyright © 2010 All Rights Reserved.