ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
dot
bulletประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
bulletภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletแผนภูมิโครงสร้างหน่วยงาน
bulletแผนภูมิโครงสร้างบุคลากร
bulletหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
bulletค้นหาหลักสูตรที่เปิดฝึก
dot
Link เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดชลบุรี
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
bulletกองการเจ้าหน้าที่
bulletผลงานรัฐบาล
bulletKM
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
bulletหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ฝ่ายฝึกการประกอบการและฝึกพิเศษ
dot
dot
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่27

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี จะจัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งที่ ๒๗ ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  รายละเอียดการรับสมัคร  ดังนี้

 

สาขาที่ดำเนินการแข่งขัน  จำนวน ๒๔ สาขา 

๑.เทคโนโลยีงานเชื่อม

๒.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.ปูกระเบื้อง

๔.สีรถยนต์

๕.เว็บดีไซน์

๖.เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

๗.ก่ออิฐ

๘.อุตสาหกรรมไม้เครื่องเรือน

๙.ต่อประกอบมุมไม้

๑๐.แฟชั่นเทคโนโลยี

๑๑.เทคโนโลยียานยนต์

๑๒.บริการอาหารและเครื่องดื่ม

๑๓.ประกอบอาหาร

๑๔.เมคคาทรอนิกส์ (ประเภททีม)

๑๕.เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

๑๖.กราฟิกดีไซน์

๑๗.เทคโนโลยีระบบทำความเย็น

๑๘.แต่งผม

๑๙.อิเล็กทรอนิกส์

๒๐.จัดดอกไม้

๒๑.มาตรวัดวิทยาด้านมิติ (ประเภททีม)

๒๒.เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง)

๒๓.เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด)

๒๔.ระบบอัตโนมัติด้านอุตสาหกรรม (ประเภททีม)

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

๑.สัญชาติไทย

๒.เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๕ (อายุ ๑๕–๒๐ ปี) 

   ยกเว้นสาขาเมคคาทรอนิกส์ เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๕ (อายุ ๑๕–๒๓ ปี) 

๓.ต้องไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน หรือการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ

 

หลักฐานการรับสมัคร

๑.ใบสมัครแบบสฐ.๑๐๑ พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑นิ้วหรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา ๑ ชุด

   

เงินรางวัลการแข่งขัน

๑. การแข่งขันประเภททีมเยาวชน

  -  เหรียญทอง     รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท

  -  เหรียญเงิน     รางวัลละ ๑๒,๐๐๐ บาท

  -  เหรียญทองแดง รางวัลละ   ๖,๐๐๐ บาท

 

๒. การแข่งขันประเภทเยาวชน

  -  เหรียญทอง    รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท

  -  เหรียญเงิน    รางวัลละ   ๖,๐๐๐ บาท

  -  เหรียญทองแดง รางวัลละ   ๓,๐๐๐ บาท

 

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม –  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ 

 

กำหนดแข่งขัน

แข่งขันระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี

 

สถานที่รับสมัคร

๑.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี   เลขที่ ๑๔๕ ม.๑  ถ. สุขุมวิท  ต. หนองไม้แดง อ.เมือง  จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐  โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๗ ๖๔๔๕

๒.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง เลขที่ ๒๒  ถ.ไอ-๑  ต.มาบตาพุด อ.เมือง   จ.ระยอง   ๒๑๑๕๐โทรศัพท์  ๐ ๓๘๖๘ ๓๑๙๘ 

๓.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา  เลขที่ ๕๙/๑  ม.๔ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๑๙๐  โทรศัพท์  ๐ ๓๘๘๕ ๑๒๒๐-๓

๔.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เลขที่ ๔๙  ม.๓ ต.บ่อ  อ.ขลุง จ.จันทบุรี   ๒๒๑๑๐  โทรศัพท์  ๐ ๓๙๓๖ ๘๒๖๕-๘

๕.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด เลขที่ ๑๗๔  ม.๓ ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่  จ.ตราด  ๒๓๑๔๐  โทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๒ ๑๙๖๑-๓

๖.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เลขที่ ๔๔๕ ม.๖ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี  ๒๕๑๑๐  โทรศัพท์  ๐ ๓๗๒๙ ๐๓๘๐-๑

๗.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว เลขที่ ๒๓๐ ม.๑๑ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร    จ.สระแก้ว ๒๗๑๖๐ โทรศัพท์  ๐ ๓๗๒๖ ๑๖๒๗-๙

 

 าวน์โหลดข้อมูล

ประกาศแข่งขันฯ คลิ๊กเลย SKMBT_36317010510360.pdf

ใบสม้ัครเข้าแข่งขัน คลิ๊กเลย skillcompet27.pdf

 แนวการแข่งขันทุกสาขา คลิ๊กเลย testingGuide.pdf

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน คลิ๊กเลย name3.pdf

ตารางการแข่งขันagenda.pdf

ประกาศผลการแข่งขัน finalResult.pdf

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.