ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
dot
bulletประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
bulletภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletแผนภูมิโครงสร้างหน่วยงาน
bulletแผนภูมิโครงสร้างบุคลากร
bulletหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
bulletค้นหาหลักสูตรที่เปิดฝึก
dot
Link เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดชลบุรี
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
bulletกองการเจ้าหน้าที่
bulletผลงานรัฐบาล
bulletKM
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
bulletหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ฝ่ายฝึกการประกอบการและฝึกพิเศษ
dot
dot
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

ภารกิจของสถาบันฯ

1. ภารกิจด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

 • ฝึกอบรมให้แก่แรงงานใหม่เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักศนคติที่ ดีต่อาชีพในขั้นพื้นฐานของสาขาอาชีพต่างๆ ให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานฝีมือ
 • ฝึกอบรมให้แก่แรงงานที่มีงานทำอยู่แล้วให้มีความรู้ความสามารถและ ทักษะเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ หรือสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อหนุนกับงานที่ทำอยู่ให้สามารถปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 • ฝึกอบรมให้กับผู้ว่างงานหรือแรงงานที่มีงานทำแล้วแต่มีความประสงค์จะเปลี่ยนอาชีพใหม่หรือประกอบอาชีพอื่นเพิ่มเติม
 • ให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาหลักสูตรแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน สตรี เยาวชน คนพิการ และกลุ่มเป้าหมายพิเศษตามนโยบายของกระทรวงแรงงานและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

2. ภารกิจด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 • การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  เป็นการทดสอบความรู้  ทักษะ และความสามารถที่กำหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละระดับ  การประเมินความรู้ ทักษะและความสามารถจะใช้วิธีการทดสอบทั้งภาคความรู้และภาคความสามารถ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผ่านการทดสอบหางานทำได้ง่ายขึ้น  มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับ ฝีมือ
 • จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ซึ่งเป็นการทดสอบฝีมือแรงงานตามสาขาอาชีพที่กำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรง งานแห่งชาติ  โดยแบ่งเกณฑ์การทดสอบออกเป็น 3 ระดับ คือ                                                                                                                                                                                                                              
  • การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชั้น 1 (ชั้นต้น)
  • การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชั้น 2 (ชั้นกลาง)
  • การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชั้น 3 (ชั้นสูง)
  • โดยใช้เกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติมากกว่าภาค ทฤษฎี                                                                                                                                                                            ผู้ผ่านการทดสอบแต่ละระดับจะได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 • การทดสอบมาตรฐานฝีมือรงงานตามมาตรฐานกลาง  เป็นการทดสอบฝีมือคนทำงานที่มีความประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศให้ได้รับการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานก่อนที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศหรือผู้ที่ต้อง การใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานไปประกอบการสมัครงานกับนายจ้างในต่างประเทศ  ผู้ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานตามมาตรฐานกลาง  จะได้รับหลักฐานเป็น หนังสือรับรองผลการทดสอบ
 • การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรฐานนายจ้าง  เป็นการจัดระดับฝีมือของลูกจ้างหรือประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่ง  หน้าที่ หรือเงินเดือนตามความเหมาะสมจะต้องใช้วิธีการทดสอบตามลักษณะงานที่นายจ้าง กำหนด  ซึ่งนายจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบเอง  อาจจะใช้สถานที่ทดสอบของนายจ้างหรือของรัฐก็ได้  โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ให้คำแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือในการกำหนดเกณฑ์วัดผลการทดสอบ

3. การแข่งขันฝีมือแรงงาน

   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคมีภารกิจในการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับภาค  เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับประเทศต่อไป


4. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

วัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสอดคล้องกับทิศ ทางการพัฒนาประเทศ  ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและครอบคลุ่มกำลังแรงงานทุกระดับ โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่พัฒนาฝีมือแรงงานได้รับการยกเว้นภาษ๊เงิน ได้ร้อยละร้อยของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545Copyright © 2010 All Rights Reserved.