ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
dot
bulletประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
bulletภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletแผนภูมิโครงสร้างหน่วยงาน
bulletแผนภูมิโครงสร้างบุคลากร
bulletหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
bulletค้นหาหลักสูตรที่เปิดฝึก
dot
Link เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
bulletศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดชลบุรี
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
bulletกองการเจ้าหน้าที่
bulletผลงานรัฐบาล
bulletKM
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
bulletหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ฝ่ายฝึกการประกอบการและฝึกพิเศษ
dot
dot
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี สังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เดิมชื่อว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี เป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในยุคแรกๆ ของกรมแรงงาน หรือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในปัจจุบัน เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 

 

้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี และ Know-how ที่ทันตอวิทยาการ รับผิดชอบเขตพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว ระยอง จันทบุรี และตราด เป็นศูนย์กลางการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานทางชางและมิใช่ชางรวมทั้งการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการแข่งขันฝีมือแรงงานพร้อมทั้งประสานกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาฝีมือแรงงานCopyright © 2010 All Rights Reserved.